Infografiki


Program POLSKA 3.0

Program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach.

Głównym założeniem projektu jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, począwszy od rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj – Odra – Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65, budowa Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice (jedyna w Europie lokalizacja, gdzie będą łączyć się drogi m.in autostrady A1, kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE.), oraz restrukturyzacja górnictwa na Śląsku. Dodatkowymi założeniami projektu jest doprowadzenie do żeglowności innych rzek w Polsce – budowa kanału Śląskiego, rewitalizacja drogi wodnej Górnej Wisły, budowa stopnia wodnego Niepołomice, przebudowa Noteci do klasy IV, rewitalizacja szlaku wodnego E-40 (od Brześcia do Wisły), użeglownienie Warty.

IMG_4205

POLSKA 3.0 jest oddolną, klastrową inicjatywą, w której władze samorządowe, powiatowe, wojewódzkie, przedsiębiorstwa lokalne, społeczeństwo jak i instytucje naukowo-badawcze, mają możliwość razem wpłynąć na zagospodarowanie i rozwinięcie rzeki Odry. Wypracowany poprzez współpracę program wspiera więc wiele środowisk. Zarówno społeczność nadodrzańska, dla której ważną rolę odgrywa bezpieczeństwo powodziowe i nowe miejsca pracy, szereg firm, które upatrują olbrzymiej szansy biznesowej w żeglownej Odrze, jak również samorządy, Rada Kapitanów, kluczowi specjaliści gospodarki wodnej w kraju i przedstawiciele nadodrzańskich portów.

Podsumowanie do prezentacji - oddziaływanie na gospodarkę Polski RGB-INTERNET PL

Realizacja kluczowych inwestycji Polski 3.0 jest „kołem zamachowym” dla polskiej gospodarki:

  1. Droga wodna E-30 (Odra)
  2. Droga wodna E-40 (Dniepr – Wisła) PL – BY- UA
  3. Kanał Śląski (Oświęcim – Kużnia Raciborska) odcinek 96km
  4. Jedwabny Szlak ( Szeroki Tor na trasie Sławków – Gorzyczki ) odcinek 63 km
  5. Centrum Logistyczne Vernovice – Gorzyczki

Uruchomienie tych inwestycji jest kluczem do przeprowadzenia m.in. reindustrializacji.

Koło zamachowe Polskiej Gospodarki V1 PNG-INTERNET PL

Polska 3.0 jest oddolnym, apolitycznym, klastrowym programem, który składa się z szeregu projektów, tworząc swoisty ekosystem, gdzie eksperci z poszczególnych działów Programu, współpracując z włączonymi na stałe w projekt, najlepszymi ekspertami ds. funduszy europejskich wspólnie wypracowują najlepsze dla polskiej gospodarki rozwiązania

Kluczem do rozwoju Polski staje się dziś zintegrowane podejście w planowaniu i podejmowaniu interwencji w ramach różnych polityk publicznych, polegające na kojarzeniu działań na poziomie sektorów, dziedzin i terytoriów z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, społecznych i regionalnych.

Projekt „POLSKA 3.0” jest na dzisiaj jedynym spójnym projektem gospodarczym dla Polski i dla regionów transgranicznych, ponieważ jest przede wszystkim projektem oddolnym, gdzie władza samorządowa do powiatów włącznie identyfikuje się ze społecznością lokalną a ponadto przedsiębiorczością lokalną i jednostkami naukowo-badawczymi.

IMG_4208

Budowanie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki jest coraz trudniejszym zadaniem i stawia nowe wyzwania. Mając świadomość, jak niezbędne jest znalezienie nowych sposobów kształtowania konkurencyjności polskiej gospodarki, nowych rozwiązań możemy poszukiwać w spójnych, przewidzianych na długie lata projektach, które wywodzą się od od sektora biznesu, takich jak POLSKA 3.0, która pozwala na odpowiedzialnie i strategicznie planowanie rozwoju gospodarki, dając stabilność polskim przedsiębiorcom, a także zaplecze do przygotowania odpowiedniej edukacji (wciąż nasz rynek cechuje się rozbieżnością pomiędzy potrzebami pracodawców, a ofertą edukacji w zakresie kształcenia odpowiednich specjalistów), a następnie odpowiedniej kadry, co skutkuje innowacjami, nowymi technologiami oraz polską myślą technologiczną.

Włączenie Odry w europejski system dróg wodnych, jakim jest bez wątpienia projekt drogi wodnej Dunaj – Odra, a szerzej - połączenia Morza Bałtyckiego i Północnego z Morzem Czarnym i basenem Morza Śródziemnego, jest największym projektem żeglugowym w Europie Środkowej. Połączenie magistrali żeglugowej z szerokim torem z Dalekiego Wschodu to projekt o znaczeniu ogólnoeuropejskim, z uwagi na fakt, że z powyższego połączenia korzystać będą wszystkie kraje europejskie i poza europejskie – od Japonii począwszy, poprzez Koreę Północną i Południową, Chiny, Mongolię, Rosję oraz Ukrainę. Przepływ towarów w jedną i drugą stronę po kolei żelaznej skróci się o 1/3 w stosunku do dzisiejszego transportu morskiego (z około 30 dni na 10 dni). Według wstępnych wyliczeń, rocznie drogą tą może się przesuwać w obydwie strony 500 tysięcy kontenerów i innych towarów.

Przy realizacji Polski 3.0, nasz kraj otwiera się na europejskie i azjatyckie szlaki przepływu towarów, a tym samym w pełni skorzystamy na swoim tranzytowym, centralnym w Europie położeniu, które jest bardzo korzystną z logistycznego punktu widzenia lokalizacją.

Jako olbrzymi projekt transportu multimodalnego, Polska 3.0 przewidziana jest na długie lata, w trakcie których oddziaływać będzie na najważniejsze gałęzie polskiej gospodarki, tworząc dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy. Modernizacja śródlądowych dróg wodnych pozwoli wykorzystać atuty żeglugi wodnej, da Polsce możliwość rozszerzenia palety usług transportowych i rozwoju transportu wielomodalnego, ale też pobudzi biznes wzdłuż wspomnianych szlaków. Budowa Europejskiej Drogi Wodnej Dunaj – Odra – Łaba przekształci Odrę w olbrzymią arterię komunikacyjną, która przyniesie szereg korzyści dla lokalnej przedsiębiorczości i jej rozwoju w regionach. Podniesienie jakości krajowego systemu transportowego, poprzez nową infrastrukturę oraz efektywnie funkcjonujący system transportowy pozwolą nie tylko na swobodny przepływ osób i towarów, ale także wzmocnią ekonomiczną spójność regionów.

Ostatnia znacząca transza funduszy unijnych wygaśnie w 2020 roku. Ten „ostatni dzwonek” w funduszach międzynarodowych daje szansę projektowi POLSKA 3.0 na realizację olbrzymiego, propolskiego, patriotycznego projektu, który pokazuje, że przedsiębiorcy potrafią się jednoczyć dla wspólnego celu, jakim jest tworzenie warunków do rozwoju, a co za tym idzie - podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności. A to które są przyszłością polskiej gospodarki.

Polska 3.0 pozwala Polsce wykorzystać atrakcyjne, tranzytowe położenie w Europie


Wspomniana lokalizacja jest swoistym ,,spinaczem" o potencjale łączącym nie tylko dwa państwa Grupy Wyszehradzkiej ale również dwie makro-regionalne strategie Unii Europejskiej tzw. strategię bałtycką i dunajską, co nie pozostaje bez znaczenia biorąc pod uwagę założenia unijnej sieci TEN-T ustanawiającej tzw. korytarz Bałtyk- Adriatyk jednym z dziewięciu kluczowych korytarzy dla rozwoju polityki transportowej Unii Europejskiej.


Dlaczego planowane PCL jest spoiwem dla programu Polska 3.0 tłumaczy jego unikatowe położenie i potrzeba wybudowania 93 km kolejowej drogi szerokotorowej ze Sławkowa Południowego do PCL, aby lokalizacja Centrum stała się jedynym w Europie punktem, gdzie będą łączyć się drogi m.in autostrady A1, kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE.


Przedłużenie linii szerokotorowej o brakujące 93 km pomiędzy Sławkowem, a Gorzyczkami otwiera Polsce dostęp do korytarzy sieci TEN-T, a przecinająca przyszłe tereny inwestycyjne autostrada A1 i żeglowna Odra połączona z Kanałem Śląskim uzupełnia multimodalne puzzle.


ukraine